ข้อมูลอาคาร สถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่
.

1. อาคารเรียนชั่วคราว

          อาคารเรียนชั่วคราว  เป็นอาคารปูน 1 ชั้น มี 10 ห้อง  ใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียนและ  ปฏิบัติการ วิชาสามัญสัมพันธ์ ห้องพักครู

2. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร

          อาคารชั่วคราว  ใช้ประโยชน์ในการเป็นห้องประชุมและโรงอาหาร โล่งติดกับพื้น แบ่งออกเป็นสัดส่วน

3. โรงฝึกงานแผนกเทคนิคพื้นฐาน

           อาคารชั่วคราว  ใช้สำหรับเป็นห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงห้องพักครู

4. อาคารพัสดุ

          อาคารชั่วคราว  1  ชั้น ใช้เป็นสำนักงาน งานพัสดุฝ่ายบริหารทรัพยากร

5. อาคารชั่วคราว พนมบุญยืน

         อาคารชั่วคราว 1 ชั้น ใช้สำหรับเป็นห้องงานการเงิน การบัญชี และห้องงานทะเบียน

6. 
อาคารอำนวยการ

         เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ใช้ประโยชน์หรือทำหน้าที่เป็นตึกอำนวยการ 
               ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ห้องสำนักงาน ฝ่ายวิชาการ ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ห้องพยาบาล และห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
               ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และห้องปฏิบัติการวิชาภาษาอังกฤษห้องพักครู 
               ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องทฤษฎีและห้องปฏิบัติแผนกวิชาการบัญชีห้องพักครู

7. อาคารช่างยนต์

          เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
               ชั้นที่ 1  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)ห้องพักครู 
               ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังห้องพักครู
               ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ห้องพักครู

8. อาคารวิทยบริการ

          เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  
               ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องสาธารณะประโยชน์
               ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องสมุดและห้องวิทยบริการ อินเตอร์เน็ท 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่    ณ  วันที่  2 พฤษภาคม  2555