ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา  2554  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  1,032  คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ปีการศึกษา  2555  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  1,176  คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  12  ธันวาคม  2556

ปีการศึกษา  2556  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  1,426  คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  12  ธันวาคม  2556

ปีการศึกษา  2557  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  12  ธันวาคม  2556

ปีการศึกษา  2558 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน  1,251 คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  10  มิถุนายน 2558

ปีการศึกษา  2559 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน  1,535 คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  17 มกราคม 2560

ปีการศึกษา  2560 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน  1,489 คน 
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  2 ตุลาคม 2560

ปีการศึกษา  2561 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท มี นักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน  1,669 คน
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่  22 มิถุนายน 2561