ข้อมูลสถานประกอบการ

การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ปี 2559

1. บริษัท  3ดี ซีเอ็นซี  จำกัด
2. บริษัท บุญกิตติ พาร์ท แอนด์ โมลด์  จำกัด
3. บริษัท  โตโยต้า  พาวิลเลี่ยน  ระยอง  (2005)  จำกัด
4. โรงแรมตักสิลา


1. ร้านแสงทองการไฟฟ้า
2. อู่ช่างหงาการช่าง
3. ร้านแซมอิเล็กทรอนิกส์
4. อู่ชัยเซอร์วิส
5. บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)