[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
  
หลักสูตรการเรียนการสอน  
 

แผนการเรียน (แรกเข้าปีการศึกษา 2561)

แผนการเรียน (แรกเข้าปีการศึกษา 2561)
แผนกวิชา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนการเรียน
เพิ่มเติม
เครื่องกล 
(ช่างยนต์)
<<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>
ช่างไฟฟ้ากำลัง <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>
อิเล็กทรอนิกส์ <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>
เครื่องมือกล      (ช่างกลโรงงาน) <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>
การบัญชี <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>
การโรงแรม <<ดาวน์โหลด>> <<ดาวน์โหลด>>