[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

*******************************************************
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ( โพสเมื่อ 10/04/60 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ ( โพสเมื่อ 10/04/60 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙( โพสเมื่อ 19/10/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ครูปฏิบัติหน้าที่ กำกับ ดูแล นักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ อบรมนักเรียนนักศึกษา และตรวจความเรียบร้อยบริเวณวิทยาลัยฯ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( โพสเมื่อ 19/10/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Home Room) ( โพสเมื่อ 04/8/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ประจำปีการศึกษา 2559 ( โพสเมื่อ 04/8/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ( โพสเมื่อ 04/8/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( โพสเมื่อ 22/7/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ( โพสเมื่อ 22/7/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา" ปีการศึกษา 2559 ( โพสเมื่อ 14/7/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ กำกับดูแล นักเรียน นักศึกษา หน้าประตูเข้าวิทยาลัย อบรมนักเรียน นักศึกษาหน้าเสาธง และตรวจความเรียบร้อยบริเวณวิทยาลัย ( โพสเมื่อ 10/6/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25559 ณ ศูนย์ อบต.สมุด ( โพสเมื่อ 9/6/59 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------