[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 

  

ชื่อ : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปฏิภาณ ขบวนงาม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทิศ รวดเร็ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ สนโครก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวิทย์ ประดุจชนม์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายครินทร์ เจริญมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ภักดีธำรงเกียรติ์
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : หน.งานวิจัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพรชัย บุญมา
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤษณะ วงมณี
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : หน.งานความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญดี สีน้ำคำ
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : หน.งานปกครอง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณิชกุล นิวาส
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก : ผช.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสถิตย์ ไหมพรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทัศน์ ไหมพรม
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาเครื่องมือกล
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสำเร็จ บานสระ
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาเครื่องมือกล
หน้าที่หลัก : หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเพื่อนชาย ศรีศรยุทธ
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก : หน.งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายผาเวียง เซาะแสวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก : หน.งานกิจกรรมฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญลอด โคตรใต้
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก : หน.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายดำเกิง จันทมล
ตำแหน่ง : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก : หน.งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเดโชสิทธิ์ ดีเพิ่ม
ตำแหน่ง : หน.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร