[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
แผนผังหน่วยงาน
เธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™
Click ดูประวัติ
นางนารีรัตน์ ต่อยอด
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นายพิพัฒน์ วานวิน
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นางสาวรจนา สุขแสวง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางสาวก้องศรี สิงหรัญญ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิตาพร อินทนาคา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์, งานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดวงดี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป,งานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวคณิตา วงศ์กนก
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยรัตน์ สำราญดี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร, งานบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา การัมย์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศารัตน์ คลาดคล้าย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานและงานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางพรทับทิม ไทยแท้
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิษา สมนิยาม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน,งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญภัชร ศักดิ์ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวขวัญไทย อินทยุง
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิชญา พิศงาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา บุตรงาม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด,งานสื่อการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวรจนา พันธ์อินทร์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ, งานศูนย์บ่มเพาะฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวมนสิกานต์ แก่นสาร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา,งานวิจัยฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทรา กลีพัด
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร