[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธเธฅ (เธŠเนˆเธฒเธ‡เธขเธ™เธ•เนŒ)
Click ดูประวัติ
นายครินทร์ เจริญมี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ภักดีธำรงเกียรติ์
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน.งานวิจัยฯ
Click ดูประวัติ
นายพรชัย บุญมา
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน.งานความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นายกฤษณะ วงมณี
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
Click ดูประวัติ
นายบุญดี สีน้ำคำ
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน.งานปกครอง
Click ดูประวัติ
นายณิชกุล นิวาส
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ผช.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นายชวลิตร ปานทอง
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร