[x] ปิดหน้าต่างนี้
งานศูนย์ข้อมูลฯ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เมนูหลัก
คำสั่งภายในวิทยาลัยฯ
แผนกวิชา
ฝ่ายบริหารทรัพยกร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ห้องสมุด


Link หน่วยงาน


 

 
แผนผังหน่วยงาน
เนเธœเธ™เธเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฒเธกเธฑเธเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
Click ดูประวัติ
นางมลธิดา ขบวนงาม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน.งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นายบุญฤทธิ์ บุญอุ่น
ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ผช.งานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสุลัยรักษ์ นามอภิชน
ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หน.งานประกันฯ
Click ดูประวัติ
นายอำนาจ ศาลางาม
ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
หน.งานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นางสาวบุณยดา รุ่งเรือง
ครูผู้สอนภาษากัมพูชา
Click ดูประวัติ
นายศุภณัฐ เจริญรัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา เงางาม
ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
3 : แผนกวิชาเครื่องมือกลฯ
4 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5 : แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 : แผนกวิชาการบัญชี
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 : แผนกวิชาการโรงแรมฯ
11 : บุคลากรประจำสำนักงาน
13 : นักการภารโรง/แม่บ้าน/ขับรถ
16 : สายตรงผู้บริหาร