ปรัชญา : นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

โทร : 044-551209

บุคลากรประจำสำนักงาน

นางสาวมนสิกานต์  แก่นสาร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ / งานประกันคุณภาพฯ
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางสาวกาญจน์วรินท์ มั่นหมาย
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
ป.ตรี บช.บ.บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวพัชราภรณ์ แกมรัมย์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ป.ตรี บธ.บ.การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นางสาวคณิตา  วงศ์กนก
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวฐิตาพร  อินทนาคา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน /งานประชาสัมพันธ์
ป.ตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวกัญญารัตน์  แก้วดวงดี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

นางสาวอภิชญา  พิศงาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวก้องศรี  สิงหรัญญ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นายพิชญากร  หาญต๊ะ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง/เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวชนาภา ภาสดา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวจันทรา  กลีพัด
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
ป.ตรี บช.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

นายเกียรติศักดิ์  ถนอมเมือง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวศศิประภา ไหมพรม
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล / 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ / 
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกัญญพัชร  มีพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ / งานสื่อฯ
ป.ตรี รปบ. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวรสิกา  แสนกล้า
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ปวส. การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

นายพิพัฒน์  วานวิน
งานความร่วมมือ / งานส่งเสริมผลิตผลการค้า / งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางมุจลินท์  ขบวนงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ป.ตรี ค.อบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาววรรณภา สาคเรศน์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน/งานครูที่ปรึกษา
ปวส.การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวหัทยา ชัยมา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง /
งานโครงการพิเศษฯ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 นางสาวบุญญาภา ดุจจานุทัศน์
     เจ้าหน้าที่งานการเงิน
     ป.ตรี บช.บ. บัญชีบัณฑิต
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   วิทยาเขตสุรินทร์

 นางสาววลัยพรรณ ชนะสุข
     เจ้าหน้าที่งานการเงิน
     ป.ตรี บช.บ. บัญชีบัณฑิต
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   วิทยาเขตสุรินทร์

 

พนักงานขับรถ นักการภารโรง แม่บ้าน

นายเจษฎา เรืองสุขสุด
พนักงานขับรถยนต์

นายธนา  แฮะประโคน
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา  ราษีทอง
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่)

นายสมิทธิ์  สิงห์จานุสงค์
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่

นายบุญเชิญ  นะรารัมย์
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่

นายประสพ  หงษ์ทอง
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่)

นางมณีรัตน์  ยิ่งได้ชม
แม่บ้าน (งานอาคารและสถานที่)

นางไสว  บุญแปลง
แม่บ้าน (งานอาคารและสถานที่)

นางสาวดวงใจ  ลาธุลี
แม่บ้าน (งานอาคารและสถานที่)

นายไสว  ลาธุลี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงเกียรติ  สังเกตุกิจ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

boss02

 

นายชูศักดิ์  ขุ่ยขะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
School Director
------------------------------
Tel. 087-2419152

ติดต่อ…

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • งานสารบรรณ
  • โทร Tel : 044-551209
  • โทรสาร Fax : 044-551209
  • E-mail: [email protected]
  •  ---------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์...

  • นายธีระ  สุกใส 
  • หน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • E-mail: [email protected]
  • โทร  Tel : 083-7276620

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png1.png7.png9.png5.png0.png
วันนี้107
เมื่อวานนี้370
อาทิตย์นี้1923
เดือนนี้8408
รวม117950

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน