ปรัชญา : นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

โทร : 044-551209

บุลากรประจำสำนักงาน

นางนารีรัตน์   ต่อยอด
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ป.ตรี บช.บ.บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางรัตติกาล  ปะติ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ป.ตรี บธ.บ. การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นางสาวมนสิกานต์  แก่นสาร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ / งานประกันคุณภาพฯ
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางสาวคณิตา  วงศ์กนก
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวฐิตาพร  อินทนาคา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน /งานประชาสัมพันธ์
ป.ตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวกัญญารัตน์  แก้วดวงดี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

นางสาวศศิประภา  ไหมพรม
เจ้าหน้าที่งานปกครอง /
งานโครงการพิเศษฯ
วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวรจนา  พันธ์อินทร์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ / งานส่งเสริมผลิตผลการค้า / งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี บช.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นายพงษ์ปกรณ์  โคตรใต้
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

นางสาวอภิชญา  พิศงาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวก้องศรี  สิงหรัญญ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นายพิชญากร  หาญต๊ะ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร/เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวหทัยรัตน์  สำราญดี
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวจันทรา  กลีพัด
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
ป.ตรี บช.บ.การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

นายเกียรติศักดิ์  ถนอมเมือง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นายประเสริฐ  วนมา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล / 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ / 
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี วศ.บ.แมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวกัญญพัชร  มีพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ / งานสื่อฯ
ป.ตรี รปบ. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวรสิกา  แสนกล้า
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ปวส. การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

นายพิพัฒน์  วานวิน
งานความร่วมมือ / งานส่งเสริมผลิตผลการค้า / งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางมุจลินท์  ขบวนงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
ป.ตรี ค.อบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาววรรณภา  สาคเรศน์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ / เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา / เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 

พนักงานขับรถ นักการภารโรง แม่บ้าน

นายเจษฎา เรืองสุขสุด
พนักงานขับรถยนต์

นายธนา  แฮะประโคน
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา  ราษีทอง
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่)

นายสมิทธิ์  สิงห์จานุสงค์
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่

นายบุญเชิญ  นะรารัมย์
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่

นายประสพ  หงษ์ทอง
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่)

นายสุธน  เสาะสืบงาม
นักการภารโรง (งานอาคารและสถานที่)

นางมณีรัตน์  ยิ่งได้ชม
แม่บ้าน (งานอาคารและสถานที่)

นางไสว  บุญแปลง
แม่บ้าน (งานอาคารและสถานที่)

นางสาวดวงใจ  ลาธุลี
แม่บ้าน (งานอาคารและสถานที่)

นายไสว  ลาธุลี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงเกียรติ  สังเกตุกิจ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
Mr.Keerin Anuttranggoon
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
School Director
------------------------------
Tel. 099-4591661

ติดต่อ…

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • งานสารบรรณ
  • โทร Tel : 044-551209
  • โทรสาร Fax : 044-551209
  • E-mail: [email protected]
  •  ---------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์...

  • นายธีระ  สุกใส 
  • หน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • E-mail: [email protected]
  • โทร  Tel : 083-7276620

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png2.png1.png3.png8.png6.png
วันนี้91
เมื่อวานนี้310
อาทิตย์นี้1299
เดือนนี้5604
รวม21386

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน