ปรัชญา : นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

โทร : 044-551209

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปราสาท


      วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540 บนเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวัฒน์ชัย เกิดสันเทียะ เป็นผู้อำนวยการ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้ขยายการับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2546 ขยายการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุริทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย
      1. สาขาวิชาช่างยนต์
      2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
      3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
      4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      5. สาขาวิชาการบัญชี
      6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      7. สาขาวิชาการโรงแรม

     ปัจจุบันมี นายคีรินทร์  อนุตตรังกูร  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 

วิสัยทัศน์
     วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ
     1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
     2. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     4. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรมเอกลักษณ์
     มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ เดินตามกรอบความพอเพียง

     

เอกลักษณ์

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

ปรัชญาการจัดการศึกษา

“นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ”

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

“นวัตกรรมเด่น บริการสังคม”

ผู้อำนวยการ

 

นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
Mr.Keerin Anuttranggoon
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
School Director
------------------------------
Tel. 099-4591661

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อ…

  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • งานสารบรรณ
  • โทร Tel : 044-551209
  • โทรสาร Fax : 044-551209
  • E-mail: [email protected]
  •  ---------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์...

  • นายธีระ  สุกใส 
  • หน้าหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • E-mail: [email protected]
  • โทร  Tel : 083-7276620

Facebook

ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png9.png8.png1.png9.png
วันนี้83
เมื่อวานนี้266
อาทิตย์นี้587
เดือนนี้2466
รวม89819

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน