วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ขอความร่วมมือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2566

     

Read more