วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ขอความร่วมมือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2566

     

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ร้านกุนเชียง 5 ดาว สาขาเต่าซะเร็น อำเภอปราสาท จังหวัดสุ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้นำการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Read more

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more