วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566