วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 รับรางวัล “ความประพฤติดี” จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

      รับรางวัล “ความประพฤติดี” จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้มอบเกียรติบัตร และเหรียญเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามี “ความประพฤติดี” จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นางสาวดวงจันทร์ เหมาะสม แผนกวิชาการบัญชี และนางสาวธัญลักษณ์ วงทอง แผนกวิชาการโรงแรม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ลานเสาธงวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                       อ่านเพิ่มเติมได้ที่…..