วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ขอความร่วมมือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2566

              https://docs.google.com/forms/d/1ta4Xn2efXtIUuIFuLvm_Q1v16_OWZ3Fvh2X7K3pdDfo/edit