วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประกาศ กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566