วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประกาศ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566