วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับเพิ่มทักษะการนิเทศ

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับเพิ่มทักษะการนิเทศ

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับเพิ่มทักษะการนิเทศของครูนิเทศก์การฝึกอาชีพด้วยการนิเทศเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                      อ่านเพิ่มเติมได้ที่….