วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเครื่องดื่ม สู่มาตรฐานสากล

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเครื่องดื่ม สู่มาตรฐานสากล

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเครื่องดื่ม สู่มาตรฐานสากล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

                                                                                                                                                       อ่านเพิ่มเติมได้ที่…