วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง