วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ยอดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ยอดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แผนกวิชา

ชาย

หญิง

รวม

ช่างยนต์

49

3

52

ช่างกลโรงงาน

76

26

102

ช่างเชื่อมโลหะ

13

0

13

ช่างไฟฟ้ากำลัง

37

5

42

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5

6

11

การบัญชี

6

70

76

การโรงแรม

5

22

27

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

35

46

รวม

122

135

369

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แผนกวิชา

ชาย

หญิง

รวม

ช่างยนต์

16

0

16

ช่างกลโรงงาน

54

8

62

ช่างไฟฟ้ากำลัง

20

1

21

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

9

7

16

การบัญชี

1

37

38

การโรงแรม

1

4

5

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

17

20

รวม

104

74

178

รวมทั้งหมด (ปวช.+ปวส.)

306

241

547