วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

                    E-book คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
                      เอกสารคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566