วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

1 อัตรากำลัง ปี 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท                 มีบุคลากรทั้งสิ้น            78 คน

          ก. ข้าราชการ                                19 คน

    1. ผู้บริหาร   5 คน
    2. ข้าราชการครู 14 คน

          ข. พนักงานราชการ                          16 คน

    1. ทำหน้าที่สอน 16 คน
    2. ทั่วไป/สายสนับสนุน    – คน

          ค. ลูกจ้างชั่วคราว                             43 คน

    1. ทำหน้าที่สอน 13 คน
    2. ทั่วไป/สนับสนุน 30 คน

2.ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

 

 ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

– จ้างด้วยงบบุคลากร

– คน

– คน

– คน

– จ้างด้วยงบดำเนินงาน

– คน

– คน

– คน

– จ้างด้วยงบอุดหนุน

12 คน

30 คน

42 คน

– จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

1 คน

– คน

1 คน

– จ้างด้วยเงินอื่นๆ

– คน

– คน

– คน

รวม

13 คน

30 คน

43 คน

 

 1. ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

ก. ครูผู้สอน

  ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

           รวม

– ต่ำกว่า ม.6

– คน

5คน

5 คน

– ปวช./ม.6

– คน

7 คน

7 คน

– ปวส./อนุปริญญา

– คน

3 คน

3 คน

– ปริญญาตรี

46คน

16 คน

62 คน

– ปริญญาโท

9คน

0 คน

9 คน

– ปริญญาเอก

– คน

– คน

– คน

รวม

 55 คน

31 คน

77 คน