วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ข้อมูลหลักสูตร

รายงานจำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

1

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ช่างยานยนต์

 

 

 

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

 

 

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

 

2

พาณิชยกรรม

การบัญชี

การบัญชี

 

3

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

การโรงแรม

 

4

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รวม   4 ประเภทวิชา

8   สาขาวิชา

 

 

     

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     

ลำดับที่

ประเภทวิชา

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)

สาขางาน

หมายเหตุ

1

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

 

 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

เครื่องมือกล

 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

 

2

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

การบัญชี

 

3

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

การโรงแรม

 

4

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย                        

 

รวม   4 ประเภทวิชา

7   สาขาวิชา