วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชประจำปี