วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชประจำปี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา