วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

เกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

      วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540 บนเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวัฒน์ชัย เกิดสันเทียะ เป็นผู้อำนวยการ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้ขยายการับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2546 ขยายการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุริทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย
      1. สาขาวิชาช่างยนต์
      2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
      3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
      4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      5. สาขาวิชาการบัญชี
      6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      7. สาขาวิชาการโรงแรม

     ปัจจุบันมี นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

 

วิสัยทัศน์
     วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ
     1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
     2. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     4. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรมเอกลักษณ์
     มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ เดินตามกรอบความพอเพียง

เอกลักษณ์
“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”

ปรัชญาการจัดการศึกษา
“นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝึมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ”
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
“นวัตกรรมเด่น บริการสังคม”