วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

คณะกรรมการสถานศึกษา

001-1

นางชไมพร ตุ้มพงษ์
ประธานกรรมการ

002-1

นางคุณิตา ทองจัตตุ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

003-1

นายณธรรศ  บุญสุข
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

004

นายณริศร์ กาบยุบล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

005

นายกอบชัย บุญมา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

006

ดร.พระปลัดพุทธิสาสน์ สาสนเมธี
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ผู้แทนองค์กรในศาสนาอื่นในพื้นที่

007

พระชนินทร์ พรหมญาโณ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ผู้แทนองค์กรในศาสนาอื่นในพื้นที่

008

ด.ต.ชยพนธ์ แสงโพธิ์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

009-1

นายสำราญ  จินดาศรี
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

010

นายสถิตย์  สำราญใจ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

011

นายสุพัตรชัย  เตียวเจริญโสภา
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

012

นางสาวศิรินญา  ศรีศรยุทธ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

013

นายจำลอง  จะมัวดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

014

นายไกรศรี  มณีอ่อน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

015

นายโกศล  ดวงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

boss02

นายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
กรรมการและเลขานุการ