วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ฝ่ายบริหาร

boss02

นายชูศักดิ์  ขุ่ยขะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ตำแหน่ง คศ.3
ป.ตรี วท.บ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Tel.087-2419152

personnel02

นายสุทิศ  รวดเร็ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตำแหน่ง คศ.3
ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ป.โท บริหารการศึกษา ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Tel.081-9666262

personnel03

นายพงษ์ศักดิ์  สนโศรก
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ
ตำแหน่ง คศ.3
ป.ตรี สาขาเทคนิคไฟฟ้ากำลัง ปท.ส.วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ป.โท สาขาไฟฟ้า คอ.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel.091-8341021

personnel04

นายปฏิภาณ  ขบวนงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ตำแหน่ง คศ.3
ป.ตรี สาขาเชื่อมและประสาน ปทส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ป.โท สาขาเครื่องกล คอ.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel.098-2296884

personne96

นางพัชรา  ศรีคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่ง คศ.2
ป.ตรี สาขาอาหารและโภชนาการ (ธุรกิจอาหาร) คศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ป.โท สาขาบริหารการศึกษา ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Tel : 089-0026340