วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรประจำสำนักงาน

นางสาวชไมพร ทองประดับ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ปวส.บัญชี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวมนสิกานต์  แก่นสาร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ / งานประกันคุณภาพฯ
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางสาวคณิตา  วงศ์กนก
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวนารีรัตน์ ต่อยอด
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ป.ตรี บช.บ บัญชี                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวฐิตาพร  อินทนาคา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ป.ตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวอภิชญา  พิศงาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวก้องศรี  สิงหรัญญ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวชนาภา ภาสดา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวศศิประภา ไหมพรม
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล /งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายเกียรติศักดิ์  ถนอมเมือง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์

นายพิพัฒน์  วานวิน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/งานทะเบียน
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวรสิกา  แสนกล้า
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ปวส. การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

นางสาวกัญญพัชร  มีพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ/งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
ป.ตรี รปบ. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางมุจลินท์  ขบวนงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม /งานปกครอง                                  ป.ตรี ค.อบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาววรรณภา สาคเรศน์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ปวส.การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวพัชราภรณ์ แกมรัมย์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ป.ตรี บธ.บ.การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นางสาวจุฑาทิพย์ เงางาม                                                 เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา/งานโครงการพิเศษฯ
ป.ตรี วทบ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวจารุวรรณ เสพสุข
เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ/ งานความร่วมมือ
ป.ตรี บช.บ บัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พนักงานขับรถ นักการภารโรง แม่บ้าน

นายเจษฎา เรืองสุขสุด
พนักงานขับรถยนต์

นายธนา  แฮะประโคน
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา  ราษีทอง
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นายประสพ  หงษ์ทอง
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นายบุญเชิญ  นะรารัมย์
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นายสมิทธิ์  สิงห์จานุสงค์
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นางมณีรัตน์  ยิ่งได้ชม
แม่บ้าน
(งานอาคารและสถานที่)

นางไสว  บุญแปลง
แม่บ้าน
(งานอาคารและสถานที่)

นางสาวดวงใจ  ลาธุลี
แม่บ้าน
(งานอาคารและสถานที่)

นายไสว  ลาธุลี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงเกียรติ  สังเกตุกิจ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย