วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรประจำสำนักงาน

personnel49

นางสาวมนสิกานต์  แก่นสาร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ / งานประกันคุณภาพฯ
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

personnel50

นางสาวคณิตา  วงศ์กนก
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวฐิตาพร  อินทนาคา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน /งานประชาสัมพันธ์
ป.ตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวอภิชญา  พิศงาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวก้องศรี  สิงหรัญญ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ปวส.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวชนาภา ภาสดา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวศศิประภา ไหมพรม
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล /
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ /
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ป.ตรี วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายเกียรติศักดิ์  ถนอมเมือง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์

นายพิพัฒน์  วานวิน
งานความร่วมมือ / งานส่งเสริมผลิตผลการค้า / งานวางแผนและงบประมาณ
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวรสิกา  แสนกล้า
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ปวส. การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

นางสาวกัญญพัชร  มีพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ / งานสื่อฯ/งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
ป.ตรี รปบ. รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางมุจลินท์  ขบวนงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม / งานปกครอง

ป.ตรี ค.อบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาววรรณภา สาคเรศน์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ปวส.การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

นางสาวหัทยา ชัยมา
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา /
งานโครงการพิเศษฯ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นางสาวพัชราภรณ์ แกมรัมย์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ป.ตรี บธ.บ.การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นายไพชยนต์ ชื่นเย็น
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ป.ตรี บช.บ บัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นางสาวจุฑาทิพย์ เงางาม

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ป.ตรี วทบ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พนักงานขับรถ นักการภารโรง แม่บ้าน

นายเจษฎา เรืองสุขสุด
พนักงานขับรถยนต์

นายธนา  แฮะประโคน
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา  ราษีทอง
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นายประสพ  หงษ์ทอง
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นายบุญเชิญ  นะรารัมย์
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นายสมิทธิ์  สิงห์จานุสงค์
นักการภารโรง
(งานอาคารและสถานที่)

นางมณีรัตน์  ยิ่งได้ชม
แม่บ้าน
(งานอาคารและสถานที่)

นางไสว  บุญแปลง
แม่บ้าน
(งานอาคารและสถานที่)

นางสาวดวงใจ  ลาธุลี
แม่บ้าน
(งานอาคารและสถานที่)

นายไสว  ลาธุลี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทรงเกียรติ  สังเกตุกิจ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย