วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาช่างยนต์

personnel06

นายธนะพัฒน์  แย้มงามธนสิทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ครู คศ.2
ป.ตรี ปทส.เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

personnel95

นายสุทัศน์  ธานีพูน
ครู คศ.1
ป.ตรี อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

personnel08

นายชัยศิริ  ชิตบัณฑิตย์
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี วท.บ.เครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personel98

นายวุฒิชัย  วิเศษวงษา
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

นายณิชกุล

นายณิชกุล  นิวาส
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personnel103-1

นายกิตติชัย ปานทอง
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายเสกสรร สุขเต็ม

นายเสกสรร สุขเต็ม
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์