วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สื่อวีดิทัศน์

แนะนำวิทยาลัยการอาชีพปราสาท

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ประจำปีการศึกษา 256566

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท