วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel
1. จำนวนนักเรียนนักศึกษาตามประเภทวิชา
2. จำนวนนักเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชา
3. จำนวนนักเรียนนักศึกษาตามสาขางาน
4. จำนวนนักเรียนนักศึกษาตามประเภทผู้เรียน
5. จำนวนนักเรียนนักศึกษาตามชั้นเรียน
6. อายุนักเรียนนักศึกษาแยกตามชั้นเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10  สิงหาคม พ.ศ.2566