วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ.2567