วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

personnel12

นายสถิตย์   ไหมพรม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู คศ.3
ป.ตรี ปทส.เครื่องมือกล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

personel97

นายจิรันดร เฉลียวไว
ครู คศ.1
ป.ตรี อส.บ. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

personnel13

นายสำเร็จ  บานสระ
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี คอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

personnel14

นายสุทัศน์  ไหมพรม
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

personnel86

นายวิชยุตม์ พลแก้ว
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

personnel101

นายกีรติ  รักสัตย์
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

personnel92

นายจิรายุทธ ละลี
ครูจ้างสอน
ป.ตรี วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์