วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

personnel23

นายผาเวียง  เซาะแสวง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู คศ.2
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีไฟ้ฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personnel24

นายบุญลอด    โคตรใต้
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวธันธมาศ ไกรทอง

นางสาวธันธมาศ ไกรทอง
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

personnel96-1

นายวสันต์ กบกลางดอน
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ป.โท ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ