วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธนกฤต สุขสนิท

นายธนกฤต  สุขสนิท
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข

นายศิโรรัตน์   ทำนักสุข
พนักงานราชการ (ครู)
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
สถาบันราชภัฎสุรินทร์

IMG_3192

นายศราวุฒิ อุส่าห์ดี
ครูจ้างสอน
ค.อ.บ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์