วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาการบัญชี

นางน้ำทิพย์ ดาทอง

นางน้ำทิพย์ ดาทอง
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี บธ.บ.บริหารธุรกิจบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

personnel28

นางกนกพร  อนุทูล
ครู คศ.1
ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสุกัลยา มานุจำ

นางสาวสุกัลยา มานุจำ
ครู คศ.1
ป.ตรี บช.บ การบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ป.โท บธ.ม.(การบัญชี )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวจันทรา กลีพัด

นางจันทรา กลีพัด
ครูพิเศษสอน
ป.ตรี บช.บ.บริหารธุรกิจบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี