วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาการโรงแรม

personnel91

นางพุทธินาถ พีระพรประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ป.โทร วท.ม. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
มหาวิทยาลัยอะดินเบอระ เนเปีย ประเทศสก็อตแลนด์

personnel45-1

นางสาวยุภาพร  สายจันทร์
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ศศ.บ การท่องเที่ยวและโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

personnel85

นายธีรวัฒน์  ไชยลอย
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ศศ.บ.การจัดการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม