วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

personnel31

นางกันยกร  ไหมพรม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู คศ.2
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

personnel34

นายพหล   เกิดสันเทียะ
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

personnel32

นางสาวพุฒลักษณ์  ศรีพันธุ์
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ป.โท บธ.ม.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม

นางสาวจุฬารัตน์  ขันโสม
พนักงานราชการ (ครู)
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

IMG_3085

นายมนตรี ศรีสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์