วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

personnel17

นายวิทยา  บุญมี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personnel93-1

นางสาววิชุดา ยี่เจริญ
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

personnel94-1

นายชนาธิป มาลาวงษ์
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายอดิศร ทาสะอาด

นายอดิศร ทาสะอาด
ครูจ้างสอน
ป.ตรี ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น