วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

personnel36

นางมลธิดา  ขบวนงาม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ.3  (ครูภาษาไทย)
ป.ตรี คบ.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ป.โท กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

personnel38

นายบุญฤทธิ์  บุญอุ่น
ครู คศ.1 (หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ)
ป.ตรี ศค.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

personnel39

นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ครูผู้ช่วย  (ครูคณิตศาสตร์)
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

personnel40

นางสุลัยรักษ์   นามอภิชน
พนักงานราชการ (ครู)  (ครูวิทยาศาสตร์)
ป.ตรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personnel41

นายอำนาจ   ศาลางาม
พนักงานราชการ (ครู) (ครูพละศึกษา)
ป.ตรี คบ.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

นางสาวพรทับทิม ผูกดวง

นางสาวพรทับทิม ผูกดวง
พนักงานราชการ (ครู) (ครูสังคมศึกษา)
ป.ตรี คบ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personnel43

นางสาวขวัญไทย  อินทยุง
ครูจ้างสอน  (ครูภาษาต่างประเทศ)
ป.ตรี คบ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

personnel44

Mr. Pum  Vichheka
ครูจ้างสอน (ครูภาษาต่างประเทศ)
ป.ตรี วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม